Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ2

Εισηγητές:
Πήτα Ρ., Κανδύλης Δ., Λαζαρίδου Λ., Κανδύλη Σ.Μ., Καπρίνης Στ., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας με θέμα "Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ: ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ", Αλεξανδρούπολη, 4-7 Νοεμβρίου, 2004.

Δημοσίευση:

στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ. 364 - 369, εκδόσεις Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, ISBN 960-402-170-2, Αθήνα, 2004

Περίληψη:
Έχει διαπιστωθεί ότι η επίδοση των σχιζοφρενών σε έργα οπτικής κατονομασίας είναι μειωμένα. Ειδικότερα, αναφέρεται η μειωμένη επίδοση στην ικανότητα οπτικής κατονομασίας και κατονομασίας προσώπων(βλ. Laws, McKenna, Kondel, 1998; Laws, Al - Uzri,& Mortimer, 2000), στην ικανότητα οπτικής επεξεργασίας αντικειμένων ( πρβλ. Gabrovska, Laws, Sinclair, & McKenna, 2003), καθώς και προβλήματα στην αποθήκευση των πληροφοριών (storage disorders) (Laws et al., 2000). Αυτά τα ευρήματα αποδίδονται είτε σε κάποια διαταραχή που εμποδίζει την πρόσβαση στη λεκτική αναπαράσταση είτε σε κάποια εξασθένιση αποθηκευμένων πληροφοριών ( Laws et al., 1998), ή σε μια συνολική γνωστική βλάβη, μερικές φορές σχετιζόμενη με τα αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας (Putnam & Harvey, 2000). Τα αναφερθέντα αποτελέσματα προέρχονται, κυρίως, από έρευνες που μελετούν την επίδοση χρόνιων σχιζοφρενών σε σύγκριση με δείγμα υγιούς πληθυσμού. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της ικανότητας οπτικής αντίληψης και κατονομασίας σε χρόνιους σχιζοφρενείς, μέσω σημασιολογικού και φωνολογικού βοηθήματος, για τη αξιολόγηση πιθανής εξέλιξης της στο χρόνο και σε σχέση με το διαφοροποιούμενο κοινωνικό περιβάλλον. Η παρούσα εργασία είναι πρόδρομη μιας διαχρονικής μελέτης και αφορά το χρονικό διάστημα του πρώτου εξαμήνου της εγκατάστασης χρόνιων σχιζοφρενών σε ενδιάμεσες δομές από το Ψ.Ν.Π.Ο.