ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Πήτα Ρ., Καπρίνης Στ., Φώλια Β., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, 14 - 18 Μαΐου, 2004.

Δημοσίευση:
ως εκτεταμένη περίληψη στο Ψυχιατρική 15 (παράρτημα 1), σελ 172, 2004

Περίληψη:
Προηγούμενες μελέτες υποστηρίζουν την υπόθεση πως οι σχιζοφρενείς εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα στην επεξεργασία του εννοιολογικού πλαισίου στον λόγο. Μερικοί αποδίδουν αυτό το εύρημα σε αδυναμία διατήρησης της πληροφορίας στην εργαζόμενη μνήμη, ενώ άλλοι στην αδυναμία των σχιζοφρενών να αποκλείσουν εννοιολογικώς άσχετες πληροφορίες. Διερευνήθηκαν η ικανότητα κατανόησης του εννοιολογικού πλαισίου σε χρόνιους σχιζοφρενείς, που διέμεναν σε δημόσιο ψυχιατρείο και μεταφέρθηκαν σε ενδιάμεσες δομές, και η πιθανότητα διαφοροποίησής της στο χρόνο. Για να αξιολογηθούν τυχόν διαφορές αυτής της ικανότητας, πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις με διαφορά 6 μηνών. Συμμετείχαν 17 χρόνιοι σχιζοφρενείς (4 γυναίκες, 13 άνδρες, ηλικίας 49-78 ετών (μ.ο. 60,66, Τ.Α.=7,91). Χορηγήθηκε η κλίμακα PANSS καθώς και η δοκιμασία αμφίσημων λέξεων. Στους ασθενείς δινόταν η οδηγία να επιλέξουν τη σημασία της αμφίσημης λέξης - στόχου (15 ουσιαστικά/15 ρήματα/15 επίθετα) ανάμεσα από τρεις άλλες λέξεις. Η ανακοίνωσή μας αποτελεί τμήμα εξελισσόμενης μελέτης. Εφαρμόστηκε το κριτήριο t για εξαρτημένες μεταβλητές. Δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στην επίδοση της ομάδας μεταξύ α' και β' μέτρησης. Τόσο τα αρνητικά συμπτώματα της κλίμακας PANSS όσο και τα συμπτώματα της γενικής ψυχοπαθολογίας συσχετίζονται θετικά με τις συνολικά λανθασμένες σημασιολογικά απαντήσεις στα επίθετα (rho=0,532, p<0,05) και (rho=0,517, p<0,05) αντιστοίχως. Συμπεράσματα: Οι χρόνιοι σχιζοφρενείς, που μετοίκησαν προ 6μήνου από παραδοσιακό ψυχιατρείο σε ενδιάμεσες δομές, δεν εμφάνισαν κάποια διαφορά στην ικανότητα κατανόησης του εννοιολογικού πλαισίου σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα. Ο παράγων που μπορεί να επηρεάζει την επίδοση φαίνεται να είναι σταθερός στο χρόνο. Επιπλέον, η επίδοση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων βρέθηκε πως συσχετίζεται με τα αρνητικά συμπτώματα, καθώς και με αυτά της γενικής ψυχοπαθολογίας.