ABILITY OF PICTURE NAMING IN CHRONIC SCHIZOPHRENICS

Εισηγητές:
Folia V., Pita R., Kaprinis St., Kandylis D., Kaprinis G.

Ανακοίνωση:
1st International Congress on Brain and Behaviour, International Society on Brain and Behaviour,Thessaloniki, 20 - 23 November, 2003.

Δημοσίευση:
ως εκτεταμένη περίληψη στο Annals of General Hospital Psychiatry, 2(suppl 1) :S121, 2003

Περίληψη:
Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η μελέτη της ικανότητας αντίληψης και κατονομασίας εικόνων σε δύο ομάδες χρονίων σχιζοφρενών, που ζουν σε διαφορετικούς χώρους φροντίδας. Συμμετείχαν σαράντα δύο χρόνιοι σχιζοφρενείς (άρρενες 21, θήλεις 21). Είκοσι δύο από αυτούς ζούσαν σε ενδιάμεσες κοινοτικές δομές, ενώ οι άλλοι είκοσι σε παραδοσιακό ψυχιατρείο. Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν στα έτη εκπαίδευσης και στα έτη εγκλεισμού τους στο ίδρυμα. Η ηλικία τους κυμαινόταν μεταξύ 30 και 81 ετών και όλοι οι ασθενείς πληρούσαν τόσο τα κριτήρια της υπολειμματικής σχιζοφρένιας, σύμφωνα με τo ICD-10, όσο και εκείνα της χρονιότητας. Όλοι οι ασθενείς αξιολογήθηκαν με τη δοκιμασία ΒΝΤ και με τις κλίμακες PANSS, GAF MMSE. Ασθενείς με νευρο -εκφυλιστικές ασθένειες, με σοβαρή γνωστική δυσλειτουργία και εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Διαπιστώθηκε ότι οι χρόνιοι σχιζοφρενείς που ζουν σε ενδιάμεσες ψυχιατρικές δομές διαφέρουν σημαντικά από εκείνους που ζουν στο παραδοσιακό ψυχιατρικό νοσοκομείο ως προς τη δυνατότητά τους αντίληψης και κατονομασίας εικόνων, ενώ καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ωφεληθεί από τα σημασιολογικά ή φωνολογικά βοηθήματα που προσφέρθηκαν. Τα αρνητικά και τα γενικά συμπτώματα ψυχοπαθολογίας αυτών των ασθενών συσχετίζονται με την απόδοση.    

DICHOTlC LISTENING AND PSYCHOPATHOLOGY

Εισηγητές:
Kaprinis G., Karavatos Α., Phocas C., Nimatoudis I., Kandylis D., Kaprinis S.

Ανακοίνωση:
με τη μορφή πόστερ: Xth World Congress of Psychiatry, Μαδρίτη, 23 - 28 Αυγούστου, 1996
Περίληψη: Abstracts χth World Congress of Psychiatry, vol II. Σελ. 110

Περίληψη:
Με τη νευροψυχολογΙα μπορούμε να μελετήσουμε τη λειτουργική οργάνωση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και δια μέσου αυτής έχουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις ατόμων. Μελετήσαμε με νευροψυχολογικές δοκιμασίες τέσσαρες ομάδες ασθενών, ψυχωτικών και νευρωτικών. Την πρώτη ομάδα αποτελούσαν 70 σχιζοφρενείς, την δεύτερη 41 ασθενείς με συναισθηματική ψύχωση, την τρίτη 32 ασθενείς με καταθλιπτική νεύρωση και την τελευταία 39 ασθενείς με αγχώδη νεύρωση. Η σύγκριση έγινε με μια ομάδα 67 φυσιολογικών υποκειμένων. Όλοι οι εξετασθέντες ήταν δεξιόχειρες. Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε ήταν η δοκιμασία της διχωτικής ακοής με αριθμούς και λέξεις. Η ομάδα των σχιζοφρενών έδειξε σημαντικά μεγαλύτερη υπεροχή του αριστερού αυτιού και μικρότερο γενικό επίπεδο λειτουργικότητας σε σύγκριση με τα φυσιολογικά υποκείμενα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με την υπόθεση μιας δυσλειτουργίας του αριστερού ημισφαιρiου στην σχιζοφρένεια. Οι ασθενείς με συναισθηματική ψύχωση δεν εμφάνισαν αποτελέσματα με τα οποία θα μπορούσε κανείς να υποθέσει μια υπερλεlτουργΙα του δεξιού ημισφαιρίου. Οι νευρωτικοί καταθλιπτικοί εμφανίζουν μια υπεροχή του αριστερού αυτιού ενώ οι αγχώδεις νευρωτικοί δεν εμφανίζουν υπεροχή κάποιου αυτιού κατά τη διάρκεια της κλινικής εκδήλωσης των νευρωτικών συμπτωμάτων.

Εισηγητές:
Kaprinis G., Nimatoudis J., Karavatos Α., Kandylis D., Kaprinis S. 

Δημοσίευση:
Perceptual and Motor Skills, 80, ρρ. 1275 -1282,1995

Περίληψη:
Πρόκειται για διεθνώς πρωτότυπη ερευνητική εργασία στην οποία διερευνήθηκε περαιτέρω η ακουστική πλαγίωση 26 δεξιοχείρων αρρώστων, τόσο κατά τη διάρκεια φάσης μανίας και μετά την υποχώρηση της φάσης, κατά τη διάρκεια της νορμοθυμίας. Χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία της διχωτικής ακοής (λεκτικά σήματα) και η ομάδα των ασθενών συγκρίθηκε με ομάδα ελέγχου υγιών ατόμων. Κατά την έξαρση της μανιακής φάσης οι άρρωστοι δεν εκδήλωσαν την τυπική υπεροχή του αριστερού αυτιού. Η αποδρομή της φάσης μανίας συνοδευόταν από επαναφορά της ακουστικής πλαγίωσης στα τυπικά πρότυπα των υγιών. Η σύγκριση των ασθενών μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της φάσης μανίας αλλά και μετά την αποδρομή της, έδειξε ότι η αντιστροφή της ακουστικής πλαγίωσης οφείλονταν στην πτώση του επιπέδου απόδοσης του δεξιού αυτιού, η αύξηση της επίδοσης του οποίου μετά την κλινική βελτίωση είχε ως αποτέλεσμα την επαναφορά της τυπικής υπεροχής του δεξιού αυτιού. Η σύγκριση της ομάδος των ασθενών με την ομάδα ελέγχου έδειξε ότι οι δύο ομάδες διαφοροποιούνταν όχι μόνον κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της φάσης μανίας αλλά και στην κατάσταση της νορμοθυμίας. Οι αλλαγές της ακουστικής πλαγίωσης, που διαπιστώθηκαν, θεωρούνται ότι συνοδεύουν μια υπερενεργοποίηση του δεξιού ημισφαιρίου κατά τη διάρκεια της φάσης μανίας, η οποία συγχρόνως δρα ανασταλτικώς επί του αριστερού ημισφαιρίου. Το φαινόμενο αυτό φαίνεται ότι συνδέεται με τη διαδρομή της μανιακής φάσης.

NEUROPSYCHOLOGICAL ΑSSESSΜΕΝΤ OF ΤHE ELDERLY DEMENTED GREEK ΡATIENTS WIΤH SEVERE IMPAIRMENT ΒΑTTΕRY (SIΒ)

Εισηγητές:
Konsta Α., Mavridis Τh., Mentenopoulos G., Kaprinis St., lacovides Α., Kandylis D., Kaprinis G.

Ανακοίνωση:
με τη μορφή πόστερ: European Regional Meeting, International Psycho Geriatric Association, Geneva, Switzerland, 1 - 4 April, 2003
Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου, Νο Ρ81, σελ. 80

Περίληψη:
Ερευνητική εργασία νευροψυχολογικής εξέτασης Ελλήνων ασθενών με άνοια στα διάφορα στάδια εξέλιξης της νόσου. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η κλίμακα SIB μπορεί να διαφοροδιαγνώσει τη μέτρια από τη σοβαρή άνοια σε αντίθεση με το Mini Mental State Examination (MMSE) το οποίο δείχνει μόνο το χαμηλότερο επίπεδο γνωστικής λειτουργικότητας.

PLACE OF RESIDENCE - LEXICAL AMBIGUITY: IS THERE ANY RELATION BETWEEN THEM IN SCHIZOPHRENIA?

Εισηγητές:
Pita R., Folia V., Kandylis D., Kaprinis St., Kaprinis G.

Ανακοίνωση:
1st International Congress on Brain and Behaviour, International Society on Brain and Behaviour, Thessaloniki, 20 - 23 November, 2003.

Δημοσίευση:

ως εκτεταμένη περίληψη στο Annals of General Hospital Psychiatry 2(suppl 1) :S122, 2003,

Περίληψη:
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η έρευνα για την επίδραση του χώρου κατοικίας για την αντίληψη της αμφισημίας των λέξεων σε χρόνιους σχιζοφρενείς. Στη μελέτη συμμετείχαν 39 σχιζοφρενείς (20 άρρενες, 19 θήλεις). Την πρώτη ομάδα, την αποτελούσαν 21 ασθενείς που ζούσαν σε ενδιάμεσες δομές προστατευμένης στέγασης. Οι άλλοι 18 ασθενείς (2η ομάδα) ζούσαν σε παραδοσιακό ψυχιατρικό νοσοκομείο. Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν στα έτη εκπαίδευσης και στα έτη εγκλεισμού τους στο ίδρυμα. Η ηλικία τους κυμαινόταν μεταξύ 30 και 81 ετών και όλοι οι ασθενείς πληρούσαν τόσο τα κριτήρια της υπολειμματικής σχιζοφρένειας, σύμφωνα με τo ICD-10, όσο και εκείνα της χρονιότητας. Στους ασθενείς χορηγήθηκαν η κλίμακα του θετικού - αρνητικού συνδρόμου της σχιζοφρένειας (PANSS), καθώς και εκείνη της αμφισημίας των λέξεων. Διαπιστώθηκε ότι οι χρόνιοι σχιζοφρενείς, που διέμεναν σε ενδιάμεσες μορφές προστατευμένης στέγασης, διαφέρουν στον τρόπο αντίληψης και επεξεργασίας των αμφισήμων λέξεων σε σχέση με εκείνους που διαμένουν σε παραδοσιακά ψυχιατρεία.

THE CHRONIC SCHIZOPHRENICS' ABILITY OF PERCEPTION AND PICTURE NAMING IN RELATION TO THEIR PSYCHOSOCIAL READAPTATION

Εισηγητές:
Pita R., Kandyli M.S., Kaprinis S., Kandylis D., Lazaridou L., Kaprinis G.    

Ανακοίνωση:
Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας με θέμα "Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ: ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ", Αλεξανδρούπολη, 4-7 Νοεμβρίου, 2004.

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση στο χρόνο της επίδρασης του χώρου διαμονής χρόνιων σχιζοφρενών και των κοινωνικών τους διαντιδράσεων στην ικανότητα αντίληψης και κατονομασίας, καθώς και της επίδρασης ενός προγράμματος εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες. Στην έρευνα συμμετείχαν 16 χρόνιοι σχιζοφρενείς (4 γυναίκες, 12 άνδρες), οι οποίοι διέμεναν προηγουμένως σε δημόσιο ψυχιατρείο και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν σε ενδιάμεσες δομές. Όλοι οι ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια της σχιζοφρένειας, σύμφωνα με το ICD-10, όπως και αυτά της χρονιότητας. Από την έρευνα αποκλείστηκαν αφασικοί, ανοϊκοί, ασθενείς με νευροεκφυλιστικές νόσους καθώς και με εξάρτηση από αλκοόλ ή άλλες μη νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες. Για να αξιολογηθούν τυχόν διαφορές αυτής της ικανότητας πραγματοποιήθηκαν 4 μετρήσεις με χρονική διαφορά 6 μηνών μεταξύ τους: η πρώτη πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την μεταφορά των ασθενών στις ενδιάμεσες δομές, η δεύτερη μετά από έξι μήνες, η τρίτη μετά από 1 χρόνο και η τέταρτη μετά από 18 μήνες. Χορηγήθηκαν οι κλίμακες GAF, PANSS, TLC, καθώς και η δοκιμασία Boston Naming Test. Στην ανακοίνωσή μας γίνεται αναφορά μόνο στα αποτελέσματα που βρέθηκαν ανάμεσα στην πρώτη και την τέταρτη μέτρηση. Εφαρμόστηκε το T- test για εξαρτημένα δείγματα. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε στην κλίμακα της GAF [t (15)=-9,609, p =,000], στην κλίμακα αρνητικών συμπτωμάτων της PANSS [t (15)=-2,689, p =.017], στην κλίμακα γενικής ψυχοπαθολογίας της PANSS [t (15)=2,587, p =.021], όπως επίσης στις λάθος απαντήσεις με σημασιολογικό βοήθημα [t (15)=-4,264, p =.001] και στις λάθος απαντήσεις με φωνημικό βοήθημα [t (15)=7,674, p =.001] του Boston Naming Test. Συμπερασματικά, οι χρόνιοι σχιζοφρενείς, που διαμένουν σε ενδιάμεσες δομές, διαφέρουν στην επίδοση τους όσον αφορά την ικανότητα κατονομασίας στο χρόνο. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση τους με την κοινότητα (επαφή με το προσωπικό και τους υπόλοιπους ασθενείς και πιθανά στη συμμετοχή τους στα προγράμματα εκπαίδευσης που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες).

THE DEVELOPMENT OF THE CHRONIC SCHIZOPHRENICS' PERCEPTION OF AMBIGUOUS WORDS THROUGH THE PROCESS OF THEIR PSYCHOSOCIAL READAPTATION

Εισηγητές:
Pita R., Lazaridou L., Kandyli S.M., Kaprinis S., Kandylis D., Kaprinis G.   

Ανακοίνωση:
World Psychiatric Association, Regional Meeting, 12 - 15 March, Athens,Greece

Περίληψη:
Προηγούμενες μελέτες υποστηρίζουν την υπόθεση πως οι σχιζοφρενείς εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα στην επεξεργασία του εννοιολογικού πλαισίου στο λόγο. Μερικοί αποδίδουν αυτό το εύρημα σε αδυναμία διατήρησης της πληροφορίας στην εργαζόμενη μνήμη, ενώ άλλοι στην αδυναμία των σχιζοφρενών να αποκλείσουν εννοιολογικά άσχετες πληροφορίες. Σκοπός της παρούσας μελέτηςς ήταν η διερεύνηση, στο χρόνο, της επίδρασης αφενός του χώρου διαμονής χρόνιων σχιζοφρενών και αφετέρου της επίδρασης του προγράμματος εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων στην αντίληψη του εννοιολογικού πλαισίου στο λόγο. Στην έρευνα συμμετείχαν 16 χρόνιοι σχιζοφρενείς (4 γυναίκες, 12 άνδρες), οι οποίοι, προηγουμένως, διέμεναν σε δημόσιο ψυχιατρείο και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν σε ενδιάμεσες δομές. Όλοι οι ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια της σχιζοφρένειας, σύμφωνα με το ICD-10, όπως και αυτά της χρονιότητας. Από την έρευνα αποκλείστηκαν αφασικοί, ανοϊκοί, ασθενείς με νευροεκφυλιστικές νόσους καθώς και με εξάρτηση από αλκοόλ ή άλλες μη νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες. Για να αξιολογηθούν τυχόν διαφορές αυτής της ικανότητας πραγματοποιήθηκαν 4 μετρήσεις με διαφορά 6 μηνών η καθεμία: η πρώτη πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την μεταφορά των ασθενών στις ενδιάμεσες δομές, η δεύτερη μετά από έξι μήνες, η τρίτη μετά από 1 χρόνο και η τέταρτη μετά από 18 μήνες. Χορηγήθηκαν οι κλίμακες της GAF, PANSS, TLC, καθώς και η "δοκιμασία αμφίσημων λέξεων". Στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και την τέταρτη μέτρηση βρέθηκε στην κλίμακα της GAF [t(15)=-7,000, p=.000] και της PANSS και πιο συγκεκριμένα, στην υποκλίμακα των αρνητικών συμπτωμάτων [t(15)=3,323, p=.005] και της γενικής ψυχοπαθολογίας [t(15)=2,818, p=.013]. Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε στην 'δοκιμασία των αμφίσημων λέξεων', όσον αφορά τις σωστές απαντήσεις ή τα φωνολογικά και σημασιολογικά λάθη στα ουσιαστικά, τα ρήματα ή τα επίθετα. Ωστόσο, σημαντικές διαφορές βρέθηκαν σε προηγούμενες μετρήσεις.

Εισηγητές:
Κανδύλης Δ., Πήτα Ρ., Καπρίνης Στ., Φώλια Β., Καπρίνης Γ.

Ανακοίνωση:
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, 14 - 18 Μαΐου, 2004.

Δημοσίευση:
ως εκτεταμένη περίληψη στο Ψυχιατρική 15 (παράρτημα 1), σελ 172, 2004

Περίληψη:
Προηγούμενες μελέτες υποστηρίζουν την υπόθεση πως οι σχιζοφρενείς εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα στην επεξεργασία του εννοιολογικού πλαισίου στον λόγο. Μερικοί αποδίδουν αυτό το εύρημα σε αδυναμία διατήρησης της πληροφορίας στην εργαζόμενη μνήμη, ενώ άλλοι στην αδυναμία των σχιζοφρενών να αποκλείσουν εννοιολογικώς άσχετες πληροφορίες. Διερευνήθηκαν η ικανότητα κατανόησης του εννοιολογικού πλαισίου σε χρόνιους σχιζοφρενείς, που διέμεναν σε δημόσιο ψυχιατρείο και μεταφέρθηκαν σε ενδιάμεσες δομές, και η πιθανότητα διαφοροποίησής της στο χρόνο. Για να αξιολογηθούν τυχόν διαφορές αυτής της ικανότητας, πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις με διαφορά 6 μηνών. Συμμετείχαν 17 χρόνιοι σχιζοφρενείς (4 γυναίκες, 13 άνδρες, ηλικίας 49-78 ετών (μ.ο. 60,66, Τ.Α.=7,91). Χορηγήθηκε η κλίμακα PANSS καθώς και η δοκιμασία αμφίσημων λέξεων. Στους ασθενείς δινόταν η οδηγία να επιλέξουν τη σημασία της αμφίσημης λέξης - στόχου (15 ουσιαστικά/15 ρήματα/15 επίθετα) ανάμεσα από τρεις άλλες λέξεις. Η ανακοίνωσή μας αποτελεί τμήμα εξελισσόμενης μελέτης. Εφαρμόστηκε το κριτήριο t για εξαρτημένες μεταβλητές. Δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στην επίδοση της ομάδας μεταξύ α' και β' μέτρησης. Τόσο τα αρνητικά συμπτώματα της κλίμακας PANSS όσο και τα συμπτώματα της γενικής ψυχοπαθολογίας συσχετίζονται θετικά με τις συνολικά λανθασμένες σημασιολογικά απαντήσεις στα επίθετα (rho=0,532, p<0,05) και (rho=0,517, p<0,05) αντιστοίχως. Συμπεράσματα: Οι χρόνιοι σχιζοφρενείς, που μετοίκησαν προ 6μήνου από παραδοσιακό ψυχιατρείο σε ενδιάμεσες δομές, δεν εμφάνισαν κάποια διαφορά στην ικανότητα κατανόησης του εννοιολογικού πλαισίου σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα. Ο παράγων που μπορεί να επηρεάζει την επίδοση φαίνεται να είναι σταθερός στο χρόνο. Επιπλέον, η επίδοση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων βρέθηκε πως συσχετίζεται με τα αρνητικά συμπτώματα, καθώς και με αυτά της γενικής ψυχοπαθολογίας.

  • 1
  • 2